ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช  เจริญศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
E-mail : saroj.c@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี   ศรีคำสุข
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
E-mail : phatchani.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.พลวัต  นิวเคลียร์
E-mail : paulwatt.n@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  เรืองสว่าง
E-mail : nisit.r@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสุรีย์  แสนสีระ
E-mail : duangsuree.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ
E-mail : phichamon.n@mail.rmutk.ac.th
ดร.ธิติภพ  สุทธิวิเศษ
E-mail : thitipop.s@mail.rmutk.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ
E-mail : rutairat.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.พัชราภรณ์  หุ่นดี
E-mail : patcharaporn.k@mail.rmutk.ac.th
ดร.วีระ ทองเนตร
E-mail : weera.t@mail.rmutk.ac.th
นางสาววาสนา  พรรณเทวี
E-mail : wasana.p@mail.rmutk.ac.th
นายเพ็ชร  สุธิภรณ์
E-mail : petch.s@mail.rmutk.ac.th