บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ และมอบรางวัลผลงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ปีที่ 1

          วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ ร่วมกับ […]

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประสบการณ์ด้านวิจัย การขอทุน การตีพิมพ์และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศาสตร์ กระบวน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ […]

หารือความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นชพรรณ จั่นทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา […]

งานเสวนาและนิทรรศการ “ ดนตรี กวี ศาสตร์ ศิลป์ ครั้งที่ 1 ”

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการ “ดนตรี กวี ศาสตร์ ศิลป์ ครั้งที่ 1” […]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนศึกษานารี

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ โรงเรียนศึกษานารี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์อนันต์ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริณี ไวท์ และนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ “เตรียมพัฒน์ฯ ยานนาเวศ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนศึกษานารี

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จากสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (วันที่ 3)

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Sustainability Strategies : Development Initiatives to […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (วันที่ 2)

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยลำตะคอง ในการนี้ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการสนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          วันที่ 22 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  […]