ห้องศูนย์การเรียนรู้  (Learning Center)

โซนคอมพิวเตอร์ | โซนห้องประชุม | โซนพักผ่อน | โซนกิจกรรม

ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการตัดต่อลำดับภาพและเสียง รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นห้องประชุมย่อย เป็นมุมพักผ่อน ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเปิดให้นักศึกษา รวมถึงบุคลากรภายในคณะฯ ได้ใช้เพื่อความสะดวกสบาย