โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 17025: 2017

    

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30-18.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพด้วยระบบมาตรฐาน ISO 17025: 2017 ณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดุษฎี มั่นความดี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศิษย์เก่าได้ทำการ reskill และ upskill เพื่อนำความรู้ในการอบรมกลับไปใช้ในการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 17025:2017 ต่อไป