ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช กลิ่นพิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ได้รับ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  “กระเป๋า”ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช กลิ่นพิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ได้รับ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  “อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ”


 


อาจารย์เสน่ห์ สำเภาเงิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์