การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (The 6th Suan Dusit National Academic Conference) “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มงคลวิสุทธิ์ นายนครินทร์ คงสกุล และนายมนัส ชุติธรรมนาถ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best of The Best กลุ่มที่ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคถ่ายทอดสด (Live Streaming Techniques) อย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคถ่ายทอดสด (Live Streaming Techniques) อย่างมืออาชีพ” ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา […]

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า […]

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยี ในรูปแบบสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยี” ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ในชื่อกิจกรรม “พลังคิด กระดาษดุ๊กติ๊ก นักวิทย์น้อย” ซึ่งป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกับทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงในสนาม […]

โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ระดับที่ 1

            เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ระดับที่ 1” ณ โรงฝึกชั้น 1 อาคาร 15/5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ […]

มอบรางวัลประกวดโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย หัวข้อ “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  ดร.นชพรรณ จั่นทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย หัวข้อ “สื่อยังไงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จัก” โดยมีทั้งหมด จำนวน 4 รางวัล  รางวัลชนะเลิศ                              ได้แก่ ทีม Yahooo […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คว้ารางวัล CWIE ชนะเลิศ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการประกวดการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (CWIE) ประจำปี พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ทั้งนี้นายภควรรษ ต๊ะเฟย นักศึกษาสหกิจศึกษา […]

เข้าศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงาน Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงาน Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์โดยใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัลเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย […]

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เปิดโลกใบเล็กผ่านกล้องจุลทรรศน์”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “เปิดโลกใบเล็กผ่านกล้องจุลทรรศน์” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมระบบ Interactive (S713) สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ […]

โครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและลดสภาวะโลกร้อน

            เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและลดสภาวะโลกร้อน ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้เข้าชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย, โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริฯ และ […]