เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาวเดือน Sci-Tech Freshy 2023 : We like to party Freshy star ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โดยมีผลการประกวดดังนี้  

รางวัล Scitech Freshy boy               

B7 นายรัฐภูมิ อรรควรพันธ์  หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล Popular Vote

B4 นายธนชัย เย็นสถิตย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รองชนะเลิศอันดับ 2

B5 นายนพดล สมศรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

รางวัล Scitech Freshy girl

G9 นางสาวณิชาณัณ อินทร์หอม   หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ 1

G6 นางสาวมนัญชยา กาละพัฒน์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รองชนะเลิศอันดับ 2

G7 นางสาวฐิติมา ติ้นเหมือน สาขาวิชาเคมี

รางวัล SciTech Miss Queen

Q2 โภคิน อาธนู  หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ 1

Q1 ณัฐวัฒน์ นัยเนตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน