เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “สะเต็มศึกษาพัฒนาด้านการคิดสร้างสรรค์” เป็นการสร้างการศึกษามิติใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ผสานศาสตร์และศิลป์ โดย “STEAMA คือ Art of life ศาสตร์ในการใช้ชีวิต ผ่านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักการมองเห็นสี เพื่อจำแนกสิ่งต่างๆ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การมองเห็นสีโดยวัดค่าสี และให้นักเรียนฝึกใช้เครื่องมือการวัดค่าสีเพื่อฝึกปฏิบัติจริง การทำงานเป็นทีม และนำมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ