เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง In Trend พี่ train ให้ Season 3 ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพากย์เสียงสปอต (spot) วิทยุ โดยโปรแกรม Adobe Audition “พากย์ผู้เยาว์” ณ ห้อง Smart Learning Center ชั้น 2 และชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นโดย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี กับการบริการวิชาการ จากการสํารวจความต้องการของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดอินทาราม 2. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3. โรงเรียนสมุทรปราการ 4. โรงเรียนสิริรัตนาธร การอบรมดังกล่าวช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการพากย์เสียงงานด้านวิทยุ เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อไป