คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนแจ้งว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ท่านใดที่มีความประสงค์จะขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ราชการนอกเวลาทำการปกติ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุญาตได้ที่  https://forms.gle/M5bBbGpX2brd5P6q9