เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ ดร.ธนฤทธิ์ สกุลญานนท์วิทยา กรรมการบริหาร คุณชนภัทธ์ ชัยงาม และคุณสุคนธ์ทิพย์ อรุณไพร ทีมผู้บริหาร บริษัท เท็กซ์ปริ้นท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับบริษัท เท็กซ์ปริ้นท์ โซลูชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคอุตสากรรมกับมหาวิทยาลัย สนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะ (Upskill) หรือสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ให้กับบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน

 

Cr.ภาพหมู่ : ประชาสัมพันธ์ มทร.กรุงเทพ