เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 สาขาวิชาชีววิทยาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้ทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม: เรียนรู้ระบบนิเวศอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1” ณ วนอุทยานเขาตาม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต เรืองสว่าง ดร. พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ อาจารย์วาสนา พรรณเทวี อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์ นายกีรติ ทองขาว (นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม) และคุณสุวัฒนา คชพลายุกต์ (Trash Hero Prachuap Khiri Khan) เป็นวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และได้รับเกียรติจากนายพงศธร พร้อมขุนทด หัวหน้าวนอุทยานเขาตาม่องล่าย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทะเล สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ