เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้แก่

1. นางสาวรัชฎาพร   ตั้งวิเศษกุล
2. นางสาวอารีรัตน์   ขาวคล้ายเงิน
3. นายกิตตินันท์       วงศ์รุจิโรจน์
4. นายคธาวุธ           บุญชิต
5. นายธนิสร             บุญเกิด
6. นายทรงพล           ชูเรือง
7. นางสาวสุจิรา        ผ่องศรี
8. นายสิรวิชญ์          คิมหะจันทร์
9. นางสาวกัลยวรรธน์    กำแหงหาญ
10. นางสาวอัญชลี    บำเพ็ญธรรม

       และอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาดังกล่าว เข้าร่วมประกวดหนังสั้น OKAMOTO SHORT FILM CONTEST ในหัวข้อ “เรื่องเพศคือเรื่อง OK” โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล popular Vote โดยมีอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะฯ แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถต่อยอดได้อีกต่อไปในอนาคต