เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยี” ในรูปแบบสะเต็มศึกษา ในชื่อกิจกรรม “พลังคิด กระดาษดุ๊กติ๊ก นักวิทย์น้อย” ซึ่งป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกับทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงในสนาม แม่เหล็กและการสร้างโมเดลกระดาษ ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะโดยนำหลักการวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงไปสู่การบูรณาการทักษะทางเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 รวมจำนวน 63 คน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ