เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ระดับที่ 1ณ โรงฝึกชั้น 1 อาคาร 15/5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการกล่าวต้อนรับ ในการจัดโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ระดับ 1 ให้กับบุคคลภายนอก และได้มีการทดสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติภายในเวลา 4 ชั่วโมง 

ขอบคุณภาพจาก : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม และ อาจารย์กานดา คล้ายวรรณะ