เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคถ่ายทอดสด (Live Streaming Techniques) อย่างมืออาชีพ” ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย ผศ.ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติในการกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท แอดวานซ์ โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้    ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ดร.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ และ ผศ.ดร.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์แสง-เสียง สำหรับการถ่ายทอดสด 2. เพื่อให้แนวทางการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Branding) วิทยากร คือ ดร.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ คุณนครินทร์ โพธิ์พันธุ์  คุณขวัญชนก ศรีสวัสดิ์  คุณนิลุบล บัณฑิตขจร  และคุณสุเมธ ระเวรี ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิทยากร  ผลของการจัดโครงการในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้