เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มงคลวิสุทธิ์ นายนครินทร์ คงสกุล และนายมนัส ชุติธรรมนาถ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best of The Best กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “การสกัดลิกนินจากลำต้นผักตบชวาเพื่อสังเคราะห์ลิกนิน-ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์” ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (The 6th Suan Dusit National Academic Conference) “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต