เมื่อวันที่ 2มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้รับเกียรติจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มากยิ่งขึ้น