เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทีมงาน  ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อร่วมหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านบริการวิชาการ บริการสังคม งานวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะบรรลุข้อตกลงว่าจะมีการร่วมงานกันในอนาคตอันใกล้นี้