เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567  ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ได้ให้เกียรติสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในการเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย และการเรียนการสอน

ทางหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณในความกรุณาและจะนำคำแนะนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น