วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี ให้การต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Nanyang Normal University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยอาจารย์ Cao Luman ผู้อำนวยการฝ่ายแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการนี้ผู้บริหารจาก 2 มหาวิทยาลัย ได้หารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการร่วมกันมากว่า 3 ปี  และเสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งด้านการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และการวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย