ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และบูรณาการแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์การศึกษาดูงานครั้งนี้นำโดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเครื่องถมนคร ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยศึกษากระบวนการผลิตจากวิทยากรช่างฝีมือ แบบวิธีโบราณ ลักษณะงานถมนครจะมีสีดำ เงางาม สลักลวดลายมีความละเอียด จุดเด่นของเครื่องถมนครนั้นคือ ยาถม มีสีดำเงางามจนเรียกติดปากว่า "ถมนคร"


เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประณีตศิลป์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราชร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเข้าสักการะ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     รำมโนราห์ วิธีการแต่งกาย การร้อง การรำ การใช้เครื่องดนตรี การสร้างสรรค์เลือกใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น ซึ่งท่านวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี


ในการเข้าศึกษาดูงานนี้ เป็นการบูรณาการภูมิปัญญาสู่การศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตระหนักในคุณค่า เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้ครอบคลุมทุกวิชาชีพและสาระรายวิชา