วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคนิคเคมี จัดสัมมนาในหัวข้อ “Stepping stones: เคมีและชีวิตหลังการศึกษา” บรรยายโดยคุณสุขชัย ธนวิจิตรสกุล ณ ห้องประชุม S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยาย

การสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นในรูปแบบของการบรรยายประสบการณ์ทำงานของวิทยากร การเปลี่ยนแปลงในแต่ละก้าว สลับกับการเสวนาโดยมีคำถามจากผู้ฟัง ในส่วนท้ายเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปหลักคิด และแนวทางในการลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางการเงินจากวิทยากร ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายในการทำงาน และวิธีการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต