เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและจรรโลงศาสนา ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บ้านแพรกเข้ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ  1.กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย และ 2.ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดภาวนาราม โครงการจิตอาสาฯ ครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์สีจาก บริษัทกัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเป็นผู้ประสานงาน  ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทาสีจากชมรมศิษย์เก่าช่างเคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพฯ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหาร เครื่องดื่มจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำบุญที่วัดภาวนารามจากคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์ธนวรรณ เวียงสีมา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ อาจารย์กิตติ  จรินทร์ทอง และอาจารย์กานดา คล้ายวรรณะ ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน หัวหน้าภาควิชาฯ ยังได้มอบเงินแก่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดทุนทรัพย์ ถวายเงินทำบุญชำระหนี้สงฆ์ และถวายเครื่องสังฆทาน ผลของการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและมหาวิทยาลัยให้สังคมและชุมชนได้รับทราบเชิงประจักษ์