เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ รองคณบดี  ฝ่ายบริหาร ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ดร.สุรวิทย์ นันทการัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ชี้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการทั่วไป