เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเคมี จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านเคมีและการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อบริการวิชาการให้กับครูและนักเรียนจากโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กิจกรรมประกอบไปด้วยการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การผลิต solid sugar scrub และการผลิตสบู่เหลวล้างมือสูตรอ่อนโยน ซึ่งจัดที่ห้องปฏิบัติการเคมี วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

          โครงการนี้ทำให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปใช้ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต