ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ทำบุญครบรอบ 16 ปี วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน ทำบุญให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว

 


  

  

      วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายใน " Science Tech Game 2022" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (บพิตรพิมุข มหาเมฆ) โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ เดินพาเหรด การแข่งขันกีฬาเบ็ดเตล็ด ชักกะเย่อ เกมส์กินวิบาก วิ่งกระสอบ ฮูล่าฮูปลอดห่วง


  

  

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการสร้างวิดีโอเพื่อบรรยายและนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Canva และการสร้างห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง (metaverse) โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 27 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการสอนออนไลน์
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

  

    

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้การต้อนรับ คุณวีณา เกษร  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณชาลินี มากสาย ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล และคุณธารณี อ่อนสา เจ้าหน้าที่สรรหา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลส่งเสริมงานด้านวิจัยและทางวิชาการร่วมกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยและส่งเสริมสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยการศึกษาดูงานการพิจารณา การคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาทักษะ (Upskill) หรือสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ให้กับบุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงาน


  

  

             วันที่ 25 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มเติมทักษะ (up skill) หรือเปลี่ยนทักษะ (reskill) ให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อเพิ่มบุคลากรที่สามารถนำการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ในงานด้านต่างๆ ได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


  

  

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ จัดโครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลในปัจจุบัน และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตกับบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ณ อาคาร 21 ชั้น 2 ห้อง 205 โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณกรภัทร วงศ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมการพิมพ์ บริษัท Ricoh Thailand เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากท่านวิทยากรเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต