ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Podcast ให้ Mass แบบมีสไตล์ ด้วยแอปพลิเคชัน Anchor เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ 


  

 

  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ในพิธีเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ และในภาคค่ำ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมีการแสดงของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ


  

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ในพิธีเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ และในภาคค่ำ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมีการแสดงของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ


  

 

 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในระหว่างวันที่      19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำเสนอการสืบสานและอนุรักษ์ เขามอไทย พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่
 
1. การวิจัยฟองน้ำน้ำจืด ในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.นิสิต เรืองสว่าง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันด้วยวิธีอัลตร้าโซนิคจากน้ำมันหอมระเหยดอกสายน้ำผึ้งที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย อาจารย์วรรณิสา แก้วบ้านกรูด และ ผศ.ดร.อาทิตยา   มีหนองหว้า
3. การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะความเค็มโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดียว Synechococcus sp. โดย ดร.ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ และ    อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์

  
  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ภายในพิธี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาในกิจกรรมสาธรช่อแรกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์