ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในกิจกรรม “เกษตรกรอัจฉริยะรุ่นจิ๋ว”  ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สมาร์ตโฟน ผ่านสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


  

                                  

                               

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช  โดยมีทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันเป็นวิทยากรภาคบรรยาย และควบคุมการทำปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 60 คน ซึ่งในโครงการนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์ด้วยวิธี Wet mount และวิธี Free hand section ฝึกการย้อมสีเนื้อเยื่อพืช จำแนกประเภทเนื้อเยื่อพืชประเภทต่างๆ ตลอดจนฝึกทักษะการถ่ายภาพเนื้อเยื่อพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


  


    


 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาทักษะปฏิบัติฟิสิกส์กลศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 55 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   80 พรรษา บรมราชินีนาถ


      


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ แดงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย สงวนทรัพย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ที่ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมศาลาไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา


    


 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดร. ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีพอลิเมอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี โดยมีทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี และเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกันเป็นวิทยากรภาคบรรยาย และควบคุมการทำปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษานารี โดยมีการทำการทดลองในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์คุณลักษณะของพอลิเมอร์โดยใช้เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, การทดสอบความหนาแน่นของพอลิเมอร์เพื่อจำแนกชนิดของพอลิเมอร์ การสกัดแป้งและการเตรียมฟิล์มย่อยสลายได้จากมันสำปะหลัง และการเคลือบผ้าด้วย Acrylate copolymer เพื่อให้มีคุณสมบัติในการกันน้ำ
โครงการนี้ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านพอลิเมอร์ รวมถึงการประยุกต์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางความร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต