ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2565 (Sci-Tech Freshmen Star contest 2022) โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฯ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ คุณณัฐ์ธชนพงศ์ จูมพลหล้า ที่ปรึกษาทางด้านบริการทางการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณนิวัฒน์ นาคนวล ตำแหน่ง หนุ่ม สาวพระนคร ปี 2565 และตำแหน่ง “ชนะเลิศผาแดงนางไอ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2565” คุณศิริวิมล ต่ายแสง (รองอันดับ3 มิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021)นางสาวถิ่นสยามกรุงเทพมหานคร และ คุณภัสสราพร ทิชัย ตำแหน่ง “ชนะเลิศ Miss Teen Gosocial Queen Thailand” และตำแหน่ง “ชนะเลิศมิสแพรวากาฬสินธุ์ 2565” เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน


      


 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ และ อาจารย์มนรดา ศิริมงคล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตรในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการตลาด ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเพาะปลูก และการผลิตกาแฟ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มของกาแฟ  โรบัสต้า จังหวัดชุมพร ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟโดยชุมชนบ้านถ้ำสิงห์


  


 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพิ่มความรู้สู่การเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ในด้านการออกแบบจากวิทยากรภายนอก แนะแนวทางการเป็นนักออกแบบที่ดี  การเริ่มต้นการประกอบอาชีพในสายงานออกแบบ และเข้าใจถึงแนวทางในการออกแบบของยุคปัจจุบันและอนาคต บรรยากาศภายในงานนักศึกษาได้ให้ความสนใจในการอบรมเป็นอย่างมาก


  


  


 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยในพิธีได้มีตัวแทนของนักศึกษาเป็นผู้ถือพานไหว้ครู และมีการทำพิธีพราหมณ์ บริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม พิธีการครอบครูช่าง พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ให้กับองค์พระวิษณุกรรม และมอบทุนเรียนดีให้กับศิษย์ปัจจุบัน


  


    


 

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ คุณอรรถพล ชัยทัต นายกสมาคม และ คุณภูษิต ถ้ำจันทน์ อุปนายก
เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย ณ ห้องวิทยสาทร ชั้น 1 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล สนับสนุนด้านการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และงานด้านวิจัย วิชาการและวิชาชีพร่วมกันระหว่างสมาคมและมหาวิทยาลัย