ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจากกรรมการภายนอก 2 ท่าน และ กรรมการภายใน 1 ท่าน
1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม กรรมการ
3. รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 5 องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ระดับ ดี รูปแบบการประเมิน พิจารณาจากเล่มรายงานประเมินตนเอง หลักฐานประกอบรายงาน สัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ศิษย์เก่า และ นักศึกษาปัจจุบัน


  


  


 

วันอังคารที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ สถาบัน และสำนัก ณ ห้องประชุม R401 - L401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการอบรมครั้งนี้เป็นการ เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตาร์ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


  


  


 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ในโอกาสนี้คณบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  และในพิธีได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ประจำปีการศึกษา 2564 และในโอกาสนี้ได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


      


 

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการ “ประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และหล่อเทียนจำนำพรรษา


    


  


 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี  ได้รับมอบหมายเป็นประธานแทนท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ครั้งที่ 1/2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ในรูปแบบออนไลน์) ร่วมกับคุณ พรชัย จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ ดร.ปิยะรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการโครงการ อพ.สธ. (สำนักพระราชวัง) โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในปี 2564 การนำเสนอปฏิทินปฏิบัติงาน อพ.สธ. ปี 2565 และ แผนปฏิบัติงานปี 2566 โดยในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำและชี้แนะแนวทางจากคุณพรชัย และ ดร.ปิยะรัษฎ์ ในการปรับแผนแม่บท ระยะ 5 ปี   ปีที่เจ็ด (1ต.ค. 64- -30 ก.ย. 69) ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย ที่มีการมุ่งเน้นพื้นที่ในชุมชนทั้งภายในและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย และสนองตอบความต้องการโดยมีโจทย์จากชุมชนเป็นหลัก และยังสามารถบูรณาการงาน อพ.สธ. กับการเรียนการสอนในทุกคณะของมหาวิทยาลัย


    


 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการร่วมสืบสานพระศาสนาทำบุญสาขาวิชาชีววิทยา (โดยนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดยานนาวา เจริญพระพุทธมนต์ เจิมตำราและเล่มหลักสูตร) ณ สาขาวิชาชีววิทยา ชั้น 7 ห้อง S702 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีใน การเรียนและการทำงานให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย