ข่าวกิจกรรม

 
         วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดรายการ UTK Open House 2022 “เปิดบ้าน UTK สร้างเครือข่าย MOU” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live เริ่มการถ่ายทอดสดด้วยการกล่าวต้อนรับผู้ชมจาก รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งในวันนี้เป็นการนำชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กนกพร บุญทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น ความทันสมัยของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  
                        
                        

 

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ ดร.ดิเรก บุญธรรม และ ดร.พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ


                                

                                

 
        เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ ClassPoint และ EDpuzzle โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
         3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย

                            
                             

 

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสี่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมบรรยาย และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ดร.บรรพต สร้อยศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ คณาจารย์ของหลักสูตรในหัวข้อ Immersive learning & working :Software - Defined-Production (SDP) ให้แก่อาจารย์ ในหลักสูตร ผ่านโปรแกรม Streamyard เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน หลักสูตรฯ พร้อมทั้งปรับวิธีการสอน PLO ทดลองใช้ Mootup ซึ่งเป็น Vitual Reality Coolaboration และ เตรียมทำ มคอ. 3 ของหลักสูตรปรับปรุงปี 65 เป็นการบริหารหลักสูตร ให้ดำเนินการสอดคล้องกับ PDCA ในระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ


                       

                       

 

 
           เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ Canva & Loom , YouTube และ Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 16 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย