ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
ได้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชา 

            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแนะนำพนักงานใหม่
จำนวน 2 ราย

  
                                       
                                              

           

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบการสอน STEM แบบออนไลน์ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาวิธีการสอนให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์


                                          

                                           

 

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต เรืองสว่าง บุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ พระครูปลัดสมคิด สุจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การเสริมสร้างความรู้ด้านชีววิทยาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2” แบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประสบการณ์ทางด้านชีววิทยาให้แก่สามเณร จำนวน 31 รูป ซึ่งทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ