ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ รองคณบดี  ฝ่ายบริหาร ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ดร.สุรวิทย์ นันทการัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ชี้แนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการทั่วไป


  

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและจรรโลงศาสนา ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บ้านแพรกเข้ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ  1.กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย และ 2.ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดภาวนาราม โครงการจิตอาสาฯ ครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์สีจาก บริษัทกัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด โดยมีสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเป็นผู้ประสานงาน  ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทาสีจากชมรมศิษย์เก่าช่างเคหภัณฑ์ เทคนิคกรุงเทพฯ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหาร เครื่องดื่มจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำบุญที่วัดภาวนารามจากคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์ธนวรรณ เวียงสีมา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ อาจารย์กิตติ  จรินทร์ทอง และอาจารย์กานดา คล้ายวรรณะ ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน หัวหน้าภาควิชาฯ ยังได้มอบเงินแก่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดทุนทรัพย์ ถวายเงินทำบุญชำระหนี้สงฆ์ และถวายเครื่องสังฆทาน ผลของการดำเนินงานโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้อาจารย์และนักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและมหาวิทยาลัยให้สังคมและชุมชนได้รับทราบเชิงประจักษ์ 


  

  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้จัดโครงการ  สร้างนักบริหารและผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมเเฟรนไชส์และไลเซนส์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ และให้การต้อนรับ คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ทั้งนี้ได้นำผู้ประกอบการทั้ง 6 ท่าน มาเล่าเรื่องราวในธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษาในการพัฒนา content ให้ตรงตามใจกลุ่มลูกค้า โดยมีธุรกิจต่างๆ ดังนี้

  1. Fresh me
  2. The wafle
  3. Doctor Cosmetic
  4. Smart Brain
  5. สถาบันน้ำดื่ม
  6. Taokaemai

  

  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าเยี่ยมชมหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะผู้เยี่ยมชมร่วมกันหารือเพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร และการดำเนินงานของหลักสูตร ฯ รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอน


  

  

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเทคนิคเคมี จัดสัมมนาในหัวข้อ “Stepping stones: เคมีและชีวิตหลังการศึกษา” บรรยายโดยคุณสุขชัย ธนวิจิตรสกุล ณ ห้องประชุม S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยาย

การสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นในรูปแบบของการบรรยายประสบการณ์ทำงานของวิทยากร การเปลี่ยนแปลงในแต่ละก้าว สลับกับการเสวนาโดยมีคำถามจากผู้ฟัง ในส่วนท้ายเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปหลักคิด และแนวทางในการลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางการเงินจากวิทยากร ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายในการทำงาน และวิธีการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต


  

  

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จำนวน 65 คน และ โรงเรียนหัวหิน จำนวน 110 คน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และการประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งได้ข้อคิดในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี