เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อาจารย์วิสิฐ ตั้งสถิตกุล และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สื่อในการบันทึกไฟล์ภาพและเสียง ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการคลังภาพและเสียง การผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบ Remote Video Production งาน Post Production (การตัดต่อ ตกแต่งสีภาพ) รวมไปถึงการควบคุมการเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง  Master Control Room     ณ กลุ่มภารกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย