เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางเคมีโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการสำหรับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี  และคุณครูได้เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอนในห้องปฏิบัติการ

            กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยปฏิบัติการ “สมบัติบางประการของธาตุหมู่ IA, IIA และธาตุทรานซิชันบางชนิด” และ  “การไทเทรตกรด-เบส” โครงการนี้ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ทางเคมีให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม