เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “สะเต็มศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยใช้กิจกรรม “วิศวกรการบินและอวกาศรุ่นจิ๋ว” นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกลศาสตร์ การออกแบบศิลปะ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถพัฒนาแนวคิดจากการทำสิ่งประดิษฐ์นำไปเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันได้