เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชม สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน Production และ Cloud Solution โดยมี ดร.บรรพต สร้อยศรี  เป็นผู้ต้อนรับและเป็นวิทยากร