ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สาขาวิซาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำงานด้านการพิมพ์ดิจิทัล ในการนี้นำโดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคุณปาลิดา นิธิพัฒทาภา ผู้จัดการฝ่าย HP Indigo BJC จำกัด (มหาชน) ได้มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณศุภรัฐ โชติกุลธนชัย ผู้จัดการประจำประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เอซพี อินดิโก้ และอิงค์เจ็ตเว็บเพรส โซลูชั่น กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และคอมพิวเตอร์ บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้จากทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์การใช้เครืองพิมพ์ HP Indigo 6K จากบริษัท HP Indigo BJC จำกัด (มหาชน) นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องพิมพ์ดิจิทัล การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ทำให้มีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ดิจิทัลด้วยระบบการจัดการผลิตที่สามารถผลิตงานพิมพ์ได้คุณภาพความเร็วสูง ไม่จำกัดจำนวนพิมพ์ และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม