เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ผศ.ดร.ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยและบริษัทกลุ่มการศึกษาไทยจีน  ณ ห้องประชุมสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้นําเสนอวิดีโอแนะนําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน จากนั้นคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ยเข้าชมการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม และสาขาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ด้วยความสนใจ