เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ คุณอภิสิทธิ์ รัตนการุณย์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มการศึกษาไทย-จีน จำกัด  และได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Mou) การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัทกลุ่มการศึกษาไทย-จีน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาในหลักสูตรนานาชาติ สนับสนุนการจัดสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทุนการศึกษา และสนับสนุนให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ งานวิจัยในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ให้รุ่งเรืองต่อไป