เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ นายสมรัฐ ลัดลออ และตัวแทนคณาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ อาจารย์วรชัช บู่สามสาย และอาจารย์เสน่ห์ สำเภาเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ นายสมรัฐ ลัดลออ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดแข่งขันออกแบบพัดลมแห่งอนาคต “SHARP ELECTRIC FAN DESIGN COMPETITION 2023″ ภายใต้แนวคิด “NEW USER EXPERIENCE” โดยมีอาจารย์วรชัช บู่สามสาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานออกแบบ ในการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะฯ แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชิงนวัตกรรมต่อไปในอนาคต