ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ การอบรมสัมมนา เรื่อง ความสำคัญของ Barcode เพื่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการนี้ได้รับเกียรติ ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน คุณชนัฎนันท์  รัตนเอกวาที  เจ้าหน้าที่อาวุโสสถาบันรหัสสากล และคุณเปรมฤดี  คุณณา หัวหน้างานสถาบันรหัสสากล มาให้ข้อมูลและความรู้ด้านเทคโนโลยีบาร์โค้ดหรือรหัสแท่ง การออกแบบและการพิมพ์บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องกับสินค้าประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการใช้ชีวิต และอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการเรียนต่อไป