เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ดร.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณาจารย์จากสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยมี ดร.เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค อาจารย์สุวรรณา รุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ อาจารย์เสน่ห์ สำเภาเงินและอาจารย์วรชัช บู่สามสาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นอย่างมาก