วันที่ 22 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “แนวทางการพัฒนาด้วยกลยุทธ์สู่ยุทธศาสตร์ขององค์กร” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมกว่า 100 คน