เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยลำตะคอง ในการนี้ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการสนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์