เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Sustainability Strategies : Development Initiatives to transform Your Faculty”  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะ” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 100 คน