เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จากสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนศึกษานารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา อุปถัมภ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนศึกษานารีเป็นอย่างมาก