วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ โรงเรียนศึกษานารี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต กำลังกล้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์อนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนศึกษานารี เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ งานวิจัย
และการบริการวิชาการ