เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00- 16.30 น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่วงเช้า บรรยายหัวข้อ หมวด 2: กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยอาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อการแบ่งปันประสบการณ์ : กลยุทธ์ (ระดับสถาบัน) โดย ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลยุทธ์ (ระดับคณะ) โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่